SPOD

SPoD, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda heteroseksizme, patriyarkaya, militarizme, inanç, dil, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel özellikler, yaşam tarzı ya da herhangi bir sosyal statü temelli ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya, yoksulluğa ve emek sömürüsüne karşı hak temelli sosyal politika anlayışını geliştirir ve uygular.

SPoD toplumsal cinsiyet bağlamında yasal metinlerde tanımlanmamış kimlikleri ya da bu alanda kendisini herhangi bir kimlik altında tanımlamadan baskı şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan bireylerin haklarını da aynı şekilde savunur.

SPoD çalışmalarında uluslararası insan hakları metinlerini temel alır ve bu metinleri yeni gelişen hak kategorileri ve güncel yorumlarla beraber değerlendirir. İnsan haklarının bütüncüllüğünü savunur ve haklar arasında hiyerarşiye karşıdır.

SpoD, her çalışma alanında oluşturduğu iç hukuk metinleri doğrultusunda hareket eder.

SPoD bütün çalışma alanlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çalışır.

SpoD bütün çalışma alanlarında ve özelde kar amaçlı kurumlarla olan ilişkilerinde her zaman emekten yanadır.

Dove ?

SPOD
Asmalı Mescit Mh. Kallavi Sk. No:10/4 - Beyoğlu
Istanbul
Telefono: +90 212 292 4802

SPOD
Asmalı Mescit Mh. Kallavi Sk. No:10/4 - Beyoğlu
Istanbul

Contattare SPOD