Taichung GDi - 台中基地

隸屬於台灣基地協會,提供社會福利服務,以同志、家屬、社會大眾為主要服務對象

Ou ?

Taichung GDi - 台中基地
北區錦新街28號8樓
404  Taichung
Téléphone : +886 4 2226 6910

Taichung GDi - 台中基地
北區錦新街28號8樓
404  Taichung

Contacter Taichung GDi - 台中基地