Rosa Lëtzebuerg Event asbl

Mir sinn eng Asbl, déi duech d'Aarbecht vu Bénévole liewt. Niewt dësem politeschen Aspekt ënnerhällt Rosa Lëtzebuerg och nach en Informatiounszentrum, d'Cigale (cigale.lu), welche de Leit berodent zur Säit steet.

Mir hunn ausserdeem eng ganz Rëtsch vun Ennergruppéierungen, wéi zum Beispill Schwulestammdësch, de Lesbenstammdësch an TGL fir Transgender.

Wichtegsten Treffpunkt ass awer de Gaymat, e méideegegen Festival, deen all Joers am Juli stattfennd an deen d'Aufgab huet, d'Leid vu jiddwer Couleur zesummen ze bréngen an esou aktiv géint jiddwer Form vun Diskriminéierung an Intoleranz virzegoen.

Ou ?

Rosa Lëtzebuerg Event asbl
3, rue des Capucins
L-1313  Luxembourg

Rosa Lëtzebuerg Event asbl
3, rue des Capucins
L-1313  Luxembourg

Contacter Rosa Lëtzebuerg Event asbl